Hansted Kirke, Horsens

Hansted menighedsråd:

Formand (underskriftsberettiget)
Carl Oluf Madsen
Hanstedvej 15
8700 Horsens

Næstformand
Annette Ravn
Kastanjeparken 10
8700 Horsens

Kasserer (underskriftsberettiget)
Palle Hansen
Sorthøjvej 10
8700 Horsens

Kirkeværge
Bo Jensen
Buen 2
8700 Horsens

Kontaktperson, sekretær
Elsebeth Rasmussen
Kastanjeparken 15
8700 Horsens

Menigt medlem
Ann Natorp Tobiesen
Askeholm 47
8700 Horsens

Menigt medlem
Birte Bech Christensen
Gl.Egebjergvej 23
8700 Horsens

Menighedsrådsmøder 2019

Torsdag d. 24. januar 2019 kl. 19

Onsdag d. 20. februar 2019 kl. 19

Torsdag d. 28. marts 2019 kl. 19

Torsdag d. 25. april 2019 kl. 19

Torsdag d. 23. maj 2019 kl. 19

Torsdag d. 27. juni 2019 kl. 19

Torsdag d. 29. august 2019 kl. 19

Torsdag d. 26. september 2019 kl. 19

Torsdag d. 24. oktober 2019 kl. 19

Torsdag d. 21. november 2019 kl. 18 med efterfølgende menighedsmøde kl. 19.30

Møderne afholdes i Kirkehuset.


Referater

Referat fra fællesmøde med Lundum menighedsråd d. 19.12.2018

Referat fra fællesmøde med Lundum menighedsråd d. 11.01.2019

Referat fra menighedsrådsmøde 24.01.2019

Referat fra menighedsrådsmøde d. 20.02.2019

Referat fra menighedsrådsmøde d. 28.03.2019

Referat fra fællesmøde med Lundum d. 25.04.2019

Referat fra menighedsrådsmøde d. 25.04.2019

Referat fra menighedsrådsmøde d. 23.05.2019

Referat fra menighedsrådsmøde d. 27.06.2019

Menighedsrådets poster og udvalg

Formanden. Ifølge menighedsrådsloven er formanden forpligtet til at meddele skriftlig indkaldelse til menighedsrådets møder samt sørge for fornødent materiale til belysning af sager på dagsordenen. Formanden er ligeledes ansvarlig for gennemførelse af beslutninger truffet på menighedsrådets møder.

Næstformanden. Når næstformanden fungerer i formandens forfald, overtager den pågældende samtlige opgaver, der er pålagt formanden i henhold til menighedsrådsloven.

Kirkeværgen. Kirkeværgen varetager på menighedsrådets vegne tilsyn med kirke og kirkegård. Kirkeværgen skal sørge for iværksættelse af menighedsrådets beslutninger om anskaffelser eller arbejder, samt føre tilsyn med arbejdets udførelse.

Kasserer. Den folkevalgte kasserer fører på vegne af menighedsrådet tilsyn med, at de til regnskabsføreren (kordegnen) henlagte opgaver udføres efter gældende regler.

Kontaktperson. Det er kontaktpersonens opgave at holde sig orienteret om medarbejdernes arbejdsforhold, at der udarbejdes regulativer, at ledige stillinger opslås efter gældende regler, og at der i fornødent omfang antages vikarer for de faste medarbejdere. Det er ligeledes kontaktpersonens opgave at afholde medarbejdermøder samt medarbejder-udviklings-samtaler.

Præstegårdsudvalget består af 4 medlemmer, 2 fra Lundum Menighedsråd og 2 fra Hansted Menighedsråd. Præstegårdsudvalget bestyrer præstegårdskassen og varetager tilsynet med præsteembedes faste ejendomme. I vore sogne drejer det sig om præstegården, Kirkehuset, Medborgerhuset i Lundum samt præstegårdens jorder, skov m.v.  Præstegårdsudvalget udarbejder forslag til kontrakt til bortforpagtning, udlejning og lign.

Kirkegårdsudvalget er kirkeværgens nærmeste foresatte og fører gennem kirkeværgen tilsyn med kirkens bygninger, udstyr og omgivelser og med kirkegården og de bygninger, som hører kirkegården til. Udvalget påser, at kirkegården vedligeholdes, og at der altid er tilstrækkelig begravelsesplads for sognets beboere.

Kulturudvalget består af præst og organist samt i Hansteds tilfælde 3 folkevalgte.
Kulturudvalget planlægger på udvalgsmøder koncerter, foredrag osv. Forslagene forelægges menighedsrådet til godkendelse.

Samtlige medlemmer af menighedsrådet er i videst mulig omfang behjælpelig ved store arrangementer, såsom påskemåltid og høstgudstjeneste. 

Medlemmer


Præstegårdsudvalg

Carl Oluf Madsen

Birte Bech Christensen


Kirke- og kirkegårdsudvalget

Birte Bech Christensen

Palle Hansen

Ann Natorp Tobiesen


Valgbestyrelse

Annette Ravn, formand

Ann Natorp Tobiesen

Bo Jensen


Kulturudvalget

Birte Bech Christensen

Elsebeth Rasmussen

Ann Natorp Tobiesen


Bygningskyndig

Mogens Daugaard


Koordinering vedr. Broen, ansvarlig for hjemmesiden

Merete Nørgaard, kordegn

Kirkekontoret, Stængervej 1, 8700 Horsens | Åbent: Mandag og Fredag kl. 9 - 11, Onsdag kl. 13 - 15 hansted.sognhorsens@km.dk 75656141
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk