Hansted Kirke, Horsens

Tirsdag d. 14. maj 2024 kl. 19 i Hansted Kirkehus

Offentligt orienteringsmøde - før valget i september

I 2024 skal alle medlemmer af Folkekirken i Danmark igen til de ultralokale stemmeurner for at være med til at sætte holdet i de nye menighedsråd over hele landet. Menighedsrådene bliver valgt ind i perioder af 4 år ad gangen, og har bl.a. ansvar for kirkens aktiviteter og tilbud, økonomi, personale og bygninger. 

Som optakt til valget (d. 17. sep. 2024) er der offentligt orienteringsmøde, hvor enhver kan komme og blive klogere på, hvad menighedsrådet er, hvordan valget foregår, og hvordan man stiller op. 

Hansted holder orienteringsmøde i Kirkehuset d. 14. maj 2024 kl. 19.00. 

Lundum holder orienteringsmøde i Medborgerhuset d. 14. maj 2024 kl. 19.00. 

Alle, som altså i ALLE, er velkomne disse aftener.

Hansted Menighedsråd:

Formand (underskriftsberettiget)
Carl Oluf Madsen
Hanstedvej 15
8700 Horsens

Næstformand
Birte Bech Christensen
Gl.Egebjergvej 23
8700 Horsens

Kasserer 
Lone Dagnæs-Hansen
Vesterhøjsvej 56
8700 Horsens

Kirkeværge
Søren Palmelund Christensen
Gl. Egebjergvej 23
8700 Horsens

Kontaktperson, sekretær
Elsebeth Rasmussen
Kastanjeparken 15
8700 Horsens

Medlem
Finn Erling Olsen
Vesterhøjsvej 28
8700 Horsens

Medlem
Karin Helbo
Birkeholm 34 A
8700 Horsens

Medlem
Sara Lentz Jørgensen
Stikkelstien 13
8700 Horsens

Møder i 2024

Onsdag 10.01 kl. 18

Søndag 04.02:
Gudstj. 10.30 + menighedsmøde m. fællesspisning

Onsdag 21.02 kl. 18

Onsdag 13.03 kl. 18

Onsdag 17.04 kl. 18

Onsdag 15.05 kl. 18

Onsdag 12.06 kl. 18

Onsdag 07.08 kl. 18

Onsdag 04.09 kl. 18

Onsdag 09.10 kl. 18

Onsdag 13.11 kl. 18

Onsdag 04.12 kl. 18


Møderne afholdes i Kirkehuset.
Menighedsrådsmøder er offentlige og enhver er velkommen til at overvære møderne.


REFERATER

Referater fra alle møder i Menighedsrådet kan ses i Kirkehuset - eller tilsendes ved henvendelse til kordegnen.

VALG TIL MENIGHEDSRÅD 2024

I september 2024 er der valg til Menighedsrådene i Danmark for en ny 4-årig periode. 

Menighedsrådet har en meget bred palette af opgaver - aktiviteter, personale, bygninger, økonomi osv. - og selvom der er en række krav, der skal overholdes, er der samtidig meget stor frihed til at sætte nye ting igang og påvirke og forme kirkens liv og engagement.

For at kunne stille op som kandidat til menighedsrådet, er kravet at man er over 18 år, bor i sognet og er medlem af folkekirken. 

Når valget nærmer sig kommer der meget mere information ud. I mellemtiden er man altid velkommen til at overvære menighedsrådets møder og på den måde få en god fornemmelse af, hvad de arbejder med - konkret, aktuelt og lokalt. 

Menighedsrådets poster og opgaver

Formanden. Ifølge menighedsrådsloven er formanden bl.a. forpligtet til (skriftligt) at indkalde til menighedsrådets møder, samt sørge for fornødent materiale til belysning af sager på dagsordenen. Formanden er ligeledes ansvarlig for gennemførelse af beslutninger truffet på menighedsrådets møder.

Næstformanden. Når næstformanden fungerer i formandens forfald, overtager den pågældende samtlige opgaver, der er pålagt formanden i henhold til menighedsrådsloven.

Kirkeværgen. Kirkeværgen varetager, på menighedsrådets vegne, tilsyn med kirke og kirkegård. Kirkeværgen skal sørge for iværksættelse af menighedsrådets beslutninger om anskaffelser eller arbejder, samt føre tilsyn med arbejdets udførelse.

Kasserer. Den folkevalgte kasserer fører, på vegne af menighedsrådet, tilsyn med, at de opgaver, der bliver overdraget til regnskabsføreren, udføres efter gældende regler.

Kontaktperson. Det er kontaktpersonens opgave at holde sig orienteret om medarbejdernes arbejdsforhold, at der udarbejdes regulativer, at ledige stillinger opslås efter gældende regler, og at der i fornødent omfang antages vikarer for de faste medarbejdere. Det er ligeledes kontaktpersonens opgave at afholde medarbejdermøder samt medarbejder-udviklings-samtaler (MUS).

Forretningsudvalget består af medlemmer fra både Lundum Menighedsråd og fra Hansted Menighedsråd. Forretningsudvalget varetager tilsynet med præsteembedes faste ejendomme. I vore sogne drejer det sig om præstegården, Kirkehuset, Medborgerhuset i Lundum samt præstegårdens jorder, skov m.v.  Forretningsudvalget udarbejder forslag til kontrakt til bortforpagtning, udlejning og lign.

Kirkegårdsudvalget er kirkeværgens nærmeste foresatte og fører, gennem kirkeværgen, tilsyn med kirkens bygninger, udstyr og omgivelser og med kirkegården og de bygninger, som hører kirkegården til. Udvalget påser, at kirkegården vedligeholdes, og at der altid er tilstrækkelig begravelsesplads for sognets beboere.

Kulturudvalget består af præst og organist samt, i Hansteds tilfælde, 3 folkevalgte.
Kulturudvalget planlægger koncerter, foredrag osv. Forslagene forelægges menighedsrådet til godkendelse.

 

Ad Hoc opgaver: Medlemmer af menighedsrådet er i videst mulig omfang behjælpelige ved kirkens arrangementer; som f.eks. aktiviteter i Kirkehuset, udflugter, koncerter, menighedsmøder og høstgudstjeneste.


Faste udvalg


Forretningsudvalg:

Carl Oluf Madsen

Hans-Jørgen Christensen (Lundum MR)

Jens Thaysen (Lundum MR)

Lone Dagnæs-Hansen

Finn Olsen

Birte Christensen


Kirke- og kirkegårdsudvalget:

Finn Erling Olsen

Birte Bech Christensen

Karin Helbo


Valgbestyrelse:

Lone Dagnæs-Hansen, formand

Karin Helbo

Sara Lentz Jørgensen


Kulturudvalget:

Birte Bech Christensen

Sara Lentz Jørgensen

Finn Erling Olsen

Præst

Organist


Bygningssagkyndig:

Klaus Andersen


Webredaktør, kontakt vedr. Broen, Østbirk Avis o.a.

Merete Nørgaard, kordegn

Kirkekontoret, Stængervej 1, 8700 Horsens | hansted.sognhorsens@km.dk 30711101 Tilgængelighedserklæring
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk