Hansted Kirke, Horsens

Hansted menighedsråd

Formand (underskriftsberettiget)
Carl Oluf Madsen
Hanstedvej 15
8700 Horsens

Næstformand
Birte Bech Christensen
Gl.Egebjergvej 23
8700 Horsens

Kasserer 
Lone Dagnæs-Hansen
Vesterhøjsvej 56
8700 Horsens

Kirkeværge
Søren Palmelund Christensen
Gl. Egebjergvej 23
8700 Horsens

Kontaktperson, sekretær
Elsebeth Rasmussen
Kastanjeparken 15
8700 Horsens

Medlem
Finn Erling Olsen
Vesterhøjsvej 28
8700 Horsens

Medlem
Karin Helbo
Birkeholm 34 A
8700 Horsens

Medlem
Sara Lentz Jørgensen
Stikkelstien 13
8700 Horsens

Møder i 2023

Onsdag d. 11. januar kl. 19

Onsdag d. 8. februar kl. 19

Mandag d. 20. marts kl. 17

Onsdag d. 12. april kl. 19

Torsdag d. 11. maj kl. 19

Mandag d. 12. juni kl. 19

Onsdag d. 9. august kl. 19

Onsdag d. 13. september kl. 19

Onsdag d. 11. oktober kl. 19

Onsdag d. 8. november kl. 19

Onsdag d. 6. december kl. 19


Møderne afholdes i Kirkehuset.
Menighedsrådsmøder er offentlige og enhver er velkommen til at overvære møderne.


Referater

fra alle møder kan ses i Kirkehuset - eller tilsendes ved henvendelse til kordegnen.

Menighedsrådets poster og udvalg

Formanden. Ifølge menighedsrådsloven er formanden forpligtet til at meddele skriftlig indkaldelse til menighedsrådets møder samt sørge for fornødent materiale til belysning af sager på dagsordenen. Formanden er ligeledes ansvarlig for gennemførelse af beslutninger truffet på menighedsrådets møder.

Næstformanden. Når næstformanden fungerer i formandens forfald, overtager den pågældende samtlige opgaver, der er pålagt formanden i henhold til menighedsrådsloven.

Kirkeværgen. Kirkeværgen varetager, på menighedsrådets vegne, tilsyn med kirke og kirkegård. Kirkeværgen skal sørge for iværksættelse af menighedsrådets beslutninger om anskaffelser eller arbejder, samt føre tilsyn med arbejdets udførelse.

Kasserer. Den folkevalgte kasserer fører, på vegne af menighedsrådet, tilsyn med, at de, til regnskabsføreren henlagte opgaver, udføres efter gældende regler.

Kontaktperson. Det er kontaktpersonens opgave at holde sig orienteret om medarbejdernes arbejdsforhold, at der udarbejdes regulativer, at ledige stillinger opslås efter gældende regler, og at der i fornødent omfang antages vikarer for de faste medarbejdere. Det er ligeledes kontaktpersonens opgave at afholde medarbejdermøder samt medarbejder-udviklings-samtaler.

Forretningsudvalget består af 4 medlemmer: 2 fra Lundum Menighedsråd og 2 fra Hansted Menighedsråd. Forretningsudvalget varetager tilsynet med præsteembedes faste ejendomme. I vore sogne drejer det sig om præstegården, Kirkehuset, Medborgerhuset i Lundum samt præstegårdens jorder, skov m.v.  Forretningsudvalget udarbejder forslag til kontrakt til bortforpagtning, udlejning og lign.

Kirkegårdsudvalget er kirkeværgens nærmeste foresatte og fører, gennem kirkeværgen, tilsyn med kirkens bygninger, udstyr og omgivelser og med kirkegården og de bygninger, som hører kirkegården til. Udvalget påser, at kirkegården vedligeholdes, og at der altid er tilstrækkelig begravelsesplads for sognets beboere.

Kulturudvalget består af præst og organist samt i Hansteds tilfælde 3 folkevalgte.
Kulturudvalget planlægger på udvalgsmøder koncerter, foredrag osv. Forslagene forelægges menighedsrådet til godkendelse.

 

Ad Hoc opgaver: Samtlige medlemmer af menighedsrådet er i videst mulig omfang behjælpelige ved store arrangementer; som f.eks. påskemåltid, menighedsmøder og høstgudstjeneste.

Faste udvalg


Forretningsudvalg:

Carl Oluf Madsen

Hans-Jørgen Christensen (Lundum MR)

Jens Thaysen (Lundum MR)

Lone Dagnæs-Hansen

Finn Olsen

Birte Christensen


Kirke- og kirkegårdsudvalget:

Finn Erling Olsen

Birte Bech Christensen

Karin Helbo


Valgbestyrelse:

Lone Dagnæs-Hansen, formand

Karin Helbo

Sara Lentz Jørgensen


Kulturudvalget:

Birte Bech Christensen

Sara Lentz Jørgensen

Finn Erling Olsen

Præst

Organist


Bygningssagkyndig:

Klaus Andersen


Webredaktør, kontakt vedr. Broen, Østbirk Avis o.a.

Merete Nørgaard, kordegn

Kirkekontoret, Stængervej 1, 8700 Horsens | hansted.sognhorsens@km.dk 30711101 Tilgængelighedserklæring
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk