Hansted Kirke, Horsens

Valg til Menighedsråd i 2020

Danmarks mest lokalt funderede demokrati må være de mange menighedsråd, der sørger for det daglige liv og drift i landets folkekirker.

Et menighedsråd vælges for fire år ad gangen, og 2020 er valgår!
Der er i forbindelse med valget offentligt orienteringsmøde d. 18. august 2020 (se invitation nedenfor), hvor vi håber at se rigtig mange - og selve valget til menighedsråd sker d. 15. sep. 2020.
Det nye menighedsråd tiltræder arbejdet 1. søndag i advent; i 2020 er det den 29. november.
Læs mere om både Menighedsråd og valget på www.menighedsraadsvalg.dk

Velkommen til orienteringsmøde - optakt til valget,

18. august 2020 kl. 19.30 i Kirkehuset, Stængervej 1.

På mødet vil der blive orienteret om det kommende opstillingsmøde / valg, som afholdes d. 15. sep. 2020 (også i Kirkehuset).
Alle folkekirker i Danmark ledes af et menighedsråd, som består af frivillige, der, på demokratisk vis, er valgt ind i rådet af sognets folkekirkemedlemmer. Derudover indgår sognets præst automatisk i rådet. Således også i Hansted sogn.

Hvem kan stille op?

Alle over 18 år, som er medlem af folkekirken, har mulighed for at bliver valgt ind i menighedsrådet for en valgperiode på typisk fire år. Fire år kan for nogle synes som lang tid, så derfor har det nuværende råd i Hansted Sogn valgt at søge biskoppen i Aarhus Stift om ændring af valgperioden til to år.

Vi håber at se rigtig mange af sognets beboere til mødet d. 18. august kl. 19.30; ALLE er velkomne!

Venlig hilsen

Carl Oluf Madsen, Formand for Hansted Menighedsråd

Hansted menighedsråd

Formand (underskriftsberettiget)
Carl Oluf Madsen
Hanstedvej 15
8700 Horsens

Næstformand
Annette Ravn
Kastanjeparken 10
8700 Horsens

Kasserer (underskriftsberettiget)
Palle Hansen
Sorthøjvej 10
8700 Horsens

Kirkeværge
Bo Jensen
Buen 2
8700 Horsens

Kontaktperson, sekretær
Elsebeth Rasmussen
Kastanjeparken 15
8700 Horsens

Menigt medlem
Ann Natorp Tobiesen
Askeholm 47
8700 Horsens

Menigt medlem
Birte Bech Christensen
Gl.Egebjergvej 23
8700 Horsens

Møder i 2020

Onsdag d. 29. januar kl. 19

Onsdag d. 19. februar kl. 19

Mandag d. 23. marts kl. 19

Onsdag d. 15. april kl. 19

Tirsdag d. 12. maj kl. 17

Torsdag d. 11. juni kl. 19

Torsdag d. 27. august kl. 19

Tirsdag d. 15. september kl. 17 - med valg til Menighedsråd kl. 19.30

Torsdag d. 8. oktober kl. 19

Torsdag d. 12. november kl. 19

Torsdag d. 3. dec. - med velkomst til det nye Menighedsråd


Møderne afholdes i Kirkehuset.
Menighedsrådsmøder er offentlige og enhver er velkommen til at overvære møderne.


Referater fra Menighedsrådets møder

kan ses i Kirkehuset - eller ved henvendelse til enten kordegnen eller menighedsrådet.

Menighedsrådets poster og udvalg

Formanden. Ifølge menighedsrådsloven er formanden forpligtet til at meddele skriftlig indkaldelse til menighedsrådets møder samt sørge for fornødent materiale til belysning af sager på dagsordenen. Formanden er ligeledes ansvarlig for gennemførelse af beslutninger truffet på menighedsrådets møder.

Næstformanden. Når næstformanden fungerer i formandens forfald, overtager den pågældende samtlige opgaver, der er pålagt formanden i henhold til menighedsrådsloven.

Kirkeværgen. Kirkeværgen varetager på menighedsrådets vegne tilsyn med kirke og kirkegård. Kirkeværgen skal sørge for iværksættelse af menighedsrådets beslutninger om anskaffelser eller arbejder, samt føre tilsyn med arbejdets udførelse.

Kasserer. Den folkevalgte kasserer fører på vegne af menighedsrådet tilsyn med, at de til regnskabsføreren henlagte opgaver udføres efter gældende regler.

Kontaktperson. Det er kontaktpersonens opgave at holde sig orienteret om medarbejdernes arbejdsforhold, at der udarbejdes regulativer, at ledige stillinger opslås efter gældende regler, og at der i fornødent omfang antages vikarer for de faste medarbejdere. Det er ligeledes kontaktpersonens opgave at afholde medarbejdermøder samt medarbejder-udviklings-samtaler.

Præstegårdsudvalget består af 4 medlemmer, 2 fra Lundum Menighedsråd og 2 fra Hansted Menighedsråd. Præstegårdsudvalget bestyrer præstegårdskassen og varetager tilsynet med præsteembedes faste ejendomme. I vore sogne drejer det sig om præstegården, Kirkehuset, Medborgerhuset i Lundum samt præstegårdens jorder, skov m.v.  Præstegårdsudvalget udarbejder forslag til kontrakt til bortforpagtning, udlejning og lign.

Kirkegårdsudvalget er kirkeværgens nærmeste foresatte og fører gennem kirkeværgen tilsyn med kirkens bygninger, udstyr og omgivelser og med kirkegården og de bygninger, som hører kirkegården til. Udvalget påser, at kirkegården vedligeholdes, og at der altid er tilstrækkelig begravelsesplads for sognets beboere.

Kulturudvalget består af præst og organist samt i Hansteds tilfælde 3 folkevalgte.
Kulturudvalget planlægger på udvalgsmøder koncerter, foredrag osv. Forslagene forelægges menighedsrådet til godkendelse.

Samtlige medlemmer af menighedsrådet er i videst mulig omfang behjælpelig ved store arrangementer, såsom påskemåltid og høstgudstjeneste. 

Medlemmer


Præstegårdsudvalg

Carl Oluf Madsen

Birte Bech Christensen


Kirke- og kirkegårdsudvalget

Birte Bech Christensen

Palle Hansen

Ann Natorp Tobiesen


Valgbestyrelse

Annette Ravn, formand

Ann Natorp Tobiesen

Bo Jensen


Kulturudvalget

Birte Bech Christensen

Elsebeth Rasmussen

Ann Natorp Tobiesen


Bygningssagkyndig

Mogens Daugaard


Koordinering vedr. Broen, ansvarlig for hjemmesiden

Merete Nørgaard, kordegn

Kirkekontoret, Stængervej 1, 8700 Horsens | Åbent: Man. kl. 9 - 12, Ons. kl. 13 - 15, Fre. kl. 9 - 12 hansted.sognhorsens@km.dk 75656141
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk